Quy Hoạch Bà Rịa Vũng Tàu 2021 – 2025

Quy Hoạch Bà Rịa Vũng Tàu 2021 đến 2025
Quy Hoạch Bà Rịa Vũng Tàu 2021 đến 2025
Ngày 27/9/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch Bà Rịa Vũng Tàu  thời kỳ 2021 – 2025.

Chính phủ đã xác định 03  mục tiêu Quy Hoạch Bà Rịa Vũng Tàu 2021 – 2025 là:

 

Quy Hoạch Bà Rịa Vũng Tàu 2021.
Quy Hoạch Bà Rịa Vũng Tàu 2021.
1. Hoàn thành việc lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.
2. Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện đầu tư, kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân trước ngày 31 tháng 10 năm 2021.
3. Hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để cung cấp thông tin đồng bộ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch; đảm bảo công khai, minh bạch thông tin quy hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Tiềm năng thị trường bất động sản Vũng Tàu
Tiềm năng thị trường bất động sản Vũng Tàu

Xác Định Nhiệm Vụ Quy Hoạch Bà Rịa Vũng Tàu 2021 -2025:

Chính phủ đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện như sau:
  • Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch Bà Rịa Vũng Tàu 2021 – 2025 cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.
  •  Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch Bà Rịa Vũng Tàu 2021 – 2025.
  • Cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.
  • Đồng ý cho các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương được huy động các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đấu thầu, đầu tư công, đầu tư và pháp luật có liên quan khác.
  • Đồng ý tiến hành điều chỉnh kéo dài thời hạn các quy hoạch đã hết thời hạn quy hoạch đối với các quy hoạch trong danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ; giao các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương tổ chức lập các quy hoạch cần điều chỉnh kéo dài thời hạn và điều chỉnh nội dung quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt xem xét, quyết định việc điều chỉnh kéo dài thời hạn và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm bài viết: Tra cứu quy hoạch Bà Rịa Vũng Tàu, KDC Phước Hội Hồ Tràm

Thông qua việc ưu tiên khai thác những thế mạnh và năng lực cốt lõi sẵn có để mở rộng hợp tác đầu tư, TÍN TRƯỜNG THỊNH cam kết mang đến những giá trị tốt bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương, góp phần xây dựng thị trường bất động sản chuyên nghiệp, lành mạnh.